Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Jak wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny?

Od wielu lat najpopularniejszym sposobem porównywania funduszy inwestycyjnych jest ich ocena za pomocą wskaźnika Sharpe’a. Wskaźnik ten wyraża premię za ryzyko w postaci nadwyżkowej stopy zwrotu osiąganej ponad stopę zwrotu wolną od ryzyka w relacji do jednostki ponoszonego ryzyka (obliczanego za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu). Im wyższa wartość wskaźnika, tym korzystniejsza jest relacja stopy zwrotu do ponoszonego przez inwestora ryzyka. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, że fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą niż stopa zwrotu wolna od ryzyka.

W mojej ocenie, bardzo ważnym, a często lekceważonym, czynnikiem są opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Należy zauważyć, że wskaźnik Sharpe’a uwzględnia wielkość poniesionych przez inwestorów opłat za zarządzanie, ponieważ uwzględnia stopę zwrotu, która jest już pomniejszona o te opłaty. Uważam jednak, że mimo to opłaty za zarządzanie powinny być poważnie brane pod uwagę jako dodatkowy czynniki obok wskaźnika Sharpe’a, który może prognozować wysokość stóp zwrotu w przyszłości.

Załóżmy, że pewien inwestor stał przed wyborem funduszu inwestycyjnego na koniec 2014 roku. Brał pod uwagę ulokowanie swoich środków w jednym z funduszy akcji funkcjonujących w Polsce od 2012 roku lub dłużej. Oceniał fundusze w okresie ostatnich maksymalnie ośmiu lat (w zależności od tego, od kiedy istnieją). Obliczył on wartości wskaźnika Sharpe’a dla wszystkich takich funduszy i wybrał te o najwyższych wartościach (jak niżej).

 

1

 

Zastanawiał się on także, czy nie lepiej wybrać jeden z funduszy o najniższych opłatach za zarządzanie. Spośród wszystkich branych od uwagę funduszy akcji wybrał te o najniższych opłatach (jak niżej).

 

2

 

Średnia wartość wskaźnika Sharpe’a dla funduszy o jego najwyższych wartościach do 2014 roku wyniosła 0,2458, natomiast dla funduszy o najniższych opłatach za zarządzanie 0,1371. By ocenić, który sposób wyboru funduszu inwestycyjnego jest lepszy, obliczono wartości wskaźnika Sharpe’a dla wszystkich powyższych funduszy w okresie 2015-2016. Fundusze o najwyższych wartościach wskaźnika do 2014 roku osiągnęły w późniejszym czasie średnio wartość wskaźnika na poziomie 0,0894, natomiast fundusze o najniższych opłatach za zarządzanie średnio 0,0902. Różnica nie jest znaczna, ale lepsze okazały się fundusze o niższych opłatach za zarządzanie. Sytuacja ta miała miejsce mimo wysokiej przewagi funduszy o najwyższych wartościach wskaźnika Sharpe’a w pierwszym okresie (do 2014 roku). Nie oznacza to, że wysokość opłat za zarządzanie jest lepszym wyznacznikiem jakości funduszu od wskaźnika Sharpe’a, ale sugeruje, że jest ona czynnikiem, który warto brać poważnie pod uwagę w procesie wyboru funduszu inwestycyjnego, w którym ulokowane zostaną nasze aktywa.

 

Paulina Cegiełka

Analityk