Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Komentarz do wyniku za 2 kwartał 2016

Szanowni Państwo, przekazujemy kolejny komentarz kwartalny, który pozwoli Państwu na ocenę obecnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju Solution One. W związku z Referendum w Wielkiej Brytanii oraz korektą wyniku w czerwcu, komentarz jest rozbudowany, zwłaszcza w części poświęconej prognozie. Do komentarza dołączamy też raport specjalny na temat BREXIT.

Wartość głównego certyfikatu po drugim kwartale wyniosła 115,79 PLN, co oznacza, że aktualna średnioroczna stopa zwrotu Funduszu to 9,19%. Sumaryczny zysk wynosi natomiast 15,79%.

2016-07-18_033908

 

Drugi kwartał br. przyniósł następujące stopy zwrotu: +1,31% w kwietniu, +1,05% w maju, -1,64% w czerwcu. Korekta wyniku w czerwcu spowodowana była jednorazowym wydarzeniem nadzwyczajnym, co zostało opisane w dalszej części komentarza.

Stosowane strategie inwestycyjne pozwalają aktualnie osiągać stopy zwrotu na poziomie przekraczającym 1% miesięcznie. Jest to wzrost efektywności w stosunku do poprzedniego kwartału związany z zapowiadanym dołączeniem drugiego zarządzającego, którego strategie HFT (High Frequency Trading) osiągnęły pozytywne wyniki w fazie testów. HFT, czyli handel wysokich częstotliwości, to zautomatyzowanie procesu zawierania transakcji przy użyciu algorytmów komputerowych. Dodatkowo, w celu dalszego rozwoju naszych strategii podstawowych, zawarliśmy umowy z kolejnymi międzynarodowymi brokerami. Zdarzeniem nadzwyczajnym, które nie pozwoliło osiągnąć wyniku na poziomie ponad 1% także w czerwcu, było zmaterializowanie się jednego z czynników ryzyka. W wyniku odebrania licencji jednemu z brokerów, z którym współpracowaliśmy, zdecydowaliśmy się na zbycie wierzytelności poniżej jej wartości księgowej. Było to zdarzenie incydentalne, które obecne było wśród zakładanych obszarów niepewności. Sytuacja ta ma znikomy wpływ na stosowane strategie oraz ich efektywność w przyszłości. Strategią zabezpieczenia na wypadek tego typu zdarzeń w przyszłości jest dalsze zwiększanie dywersyfikacji portfela. Najważniejszym wydarzeniem zarówno ostatniego kwartału, jak i ostatnich lat było wspomniane czerwcowe referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W wyniku głosowania Zjednoczone Królestwo prawdopodobnie opuści Unię Europejską. Niepewność przyszłych losów Wielkiej Brytanii była przyczyną pojawienia się wysokiej zmienności, co było traktowane przez rynek jako jedno z największych zagrożeń od czasu uwolnienia kursu franka szwajcarskiego. Dla Solution One było to zdarzenie neutralne. Z jednej strony wysoka zmienność stworzyła więcej okazji do przeprowadzenia zyskownych transakcji niż w normalnym otoczeniu rynkowym (większa zyskowność strategii tzw. scalpingowych oraz HFT), z drugiej zaś byliśmy zmuszeni zmniejszyć skalę zaangażowania pozostałych strategii z uwagi na mechanizmy ostrożnościowe wprowadzone zarówno przez nas, jak i brokerów. Skutkiem Brexitu był największy spadek wartości funta od 31 lat, przed którym fundusz był zabezpieczony. Specjalny raport podsumowujący skutki Brexitu oraz możliwe dalsze scenariusze załączamy do niniejszego komentarza.

 

Prognoza

Ponieważ Solution One istnieje na rynku już od 20 miesięcy i dysponujemy odpowiednim zbiorem danych, postanowiliśmy przedstawić prognozę wyników Funduszu oszacowaną dwiema metodami. Pierwsza z nich jest metodą statystyczną, która opera się na tzw. Metodzie Najmniejszych Kwadratów. Wartość certyfikatu oszacowana takim modelem statystycznym na koniec 2016 roku wynosi 122,50 PLN. Oznaczałoby to, że do końca roku czekałby nas wzrost jeszcze o 5,8%. Prognoza na 1 rok do przodu sporządzona z wykorzystaniem tej metodologii daje cenę około 127 PLN, co oznacza wzrost o 9,7% r/r. Z drugiej strony posiadając dane o efektywności stosowanych strategii możemy postawić prognozę wynikającą z posiadanych informacji. Wiedząc, że stosowane obecnie strategie generują stopę zwrotu na poziomie około 3,9% kwartalnie można by oczekiwać stopy zwrotu około 8,5% jeszcze w tym roku. Dysponując jednak danymi za ostatnie 20 miesięcy istnienia funduszu wiemy, że należałoby nałożyć filtr w postaci korekty na wypadek zdarzeń nieoczekiwanych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że statystycznie korekta wyniku prognozowanego o zdarzenia nieoczekiwane powinna wynosić 3,6 pp. w skali roku. Przy zastosowaniu tej metodologii prognostycznej należałoby oczekiwać wzrostu w drugiej połowie roku o 6%, a rok do roku o 12% bez uwzględniania wpływu procentu składanego.

Na bazie tych dwóch metod prognostycznych należy postawić prognozę wzrostu wartości certyfikatów w drugiej połowie roku o 5,8-6,0% natomiast na najbliższe 12 miesięcy o 9,7–12%. Ze względów ostrożnościowych oraz z powodu możliwości okresowych wahań prognozę zaniżyliśmy o potencjalny efekt tzw. procentu składanego, który może podnieść wynik o dodatkowe 1,2% w skali roku.

2016-07-18_034359

2016-07-18_034555