Zarządzającym Funduszem Solution One FIZ jest Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Prezesem i głównym zarządzającym Spółek Portfelowych Funduszu (SPV) jest Tomasz Piwoński, który na rynkach finansowych obecny jest od przeszło 15-tu lat.  Jego wieloletnie doświadczenie w tworzeniu unikalnych strategii inwestycyjnych oraz udokumentowana historia wyników inwestycyjnych od 2011 r., zapoczątkowały nawiązanie współpracy z SATURN TFI , której efektem końcowym jest powołanie wspólnego funduszu Solution One FIZ . 

 

 

 

Dzięki inwestycjom w odpowiednio dobrane spółki portfelowe, których strategie inwestycyjne zakładają zarabianie na wszelkich nieefektywnościach rynków finansowych Fundusz Solution One FIZ  jest pierwszym tak specjalistycznym funduszem na rynku polskim, którego polityka inwestycyjna zakłada zarabianie na wszelkich nieefektywnościach rynków finansowychjest jedynym tego typu podmiotem na rynku. Przyjęta strategia inwestycyjna ma na celu zapewnić inwestorom uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu, przy niespotykanej dotychczas stabilności i systematyczności uzyskiwania wyników miesięcznych (przy jednoczesnej minimalizacji wahań). Wizytówką funduszu ma być także duża płynność aktywów, czyli brak lock-up’u, przy jednoczesnym krótkim, bo jednomiesięcznym okresem nabyć i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych. Aby zapewnić stabilność wyników w długim horyzoncie czasu, zarządzający funduszem przyjęli, iż górny limit aktywów, po osiągnięciu którego fundusz wstrzyma dalsze pozyskiwanie nowych środków to 125-150 mln zł.

 

Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Solution One FIZ nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. W przypadku zbycia Certyfikatów Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanych środków. W okresie inwestycji wartość Certyfikatów Inwestycyjnych może ulegać wahaniom, w szczególności może być niższa od ceny emisyjnej.
Umieszczone wyniki Funduszu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym od działalności Funduszu. Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych wiąże się z szeregiem ryzyk, w związku z czym potencjalny inwestor winien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu rynków kapitałowych. Przed nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się ze statutem oraz z warunkami emisji Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa.