Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Komentarz do wyniku Q4 2016

Szanowni Państwo,

W ostatnim kwartale minionego roku Fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 4,08%.

Wartość certyfikatu kategorii C wynosi 122,09 zł, co oznacza, że Solution One w czasie dwudziestu sześciu miesięcy swej działalności (z których dwadzieścia zakończone zostało pozytywnym wynikiem) pozwolił zarobić ponad 22%, a średnioroczna stopa zwrotu z aktywów wyniosła

9,65%.

 

 

Wartość certyfikatu kategorii C

          

 

 

 

 

Miniony rok był obfity w wydarzenia dla większości zaskakujące, jak pozytywny wynik czerwcowego referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, znaczny spadek, a następnie silny wzrost ceny akcji Deutsche Banku, czy też wydarzenie ostatniego kwartału – wybory prezydenckie w USA wygrane przez Donalda Trumpa, co według wielu miało być klęską1. Wydarzenia tego typu wymagają wzmożonej uwagi zarządzających, by wykorzystać szanse na wysokie zyski, jakie przynoszą, ale także zabezpieczyć ryzyka, które niewątpliwie ze sobą niosą. Fundusz był na powyższe wydarzenia przygotowany – zneutralizował ryzyko towarzyszące Brexitowi, wykorzystał zmienność rynkową podczas wyborów prezydenckich w USA dla użycia strategii HFT2 oraz zarobił na ruchu cen Deutsche Banku w idealnym momencie trafnie przewidując ich wzrost3. Kupno akcji Deutsche Banku przełożyło się na zwiększenie wyniku jedynie o 0,2 pp., ponieważ transakcje spekulacyjne są jedynie niewielkim uzupełnieniem portfela funduszu. Od początku działalności Solution One było ich zaledwie jedenaście, przy czym wszystkie okazały się zyskowne.

Należy dodać, że jednym z głównych i stale występujących obszarów ryzyka jest ryzyko walutowe, które wynika z konieczności utrzymywania aktywów w innych walutach niż polski złoty. Ryzyko to zabezpieczamy za pomocą strategii wykorzystującej opcje walutowe, które są bardziej kosztowne niż klasyczny forward, ale pozwalają osiągnąć dodatkowy zysk w przypadku wystąpienia trendu, co miało miejsce w naszym przypadku. Koszty strategii zabezpieczającej ryzyko walutowe były powodem uzyskania niższych stóp zwrotu na początku roku, ale finalnie podniosły wynik ostatniego  kwartału o 0,95 pp., czyniąc Fundusz beneficjentem zmian kursu EUR/PLN.

W ostatnim kwartale 2016 roku wciąż stosowaliśmy sprawdzoną już strategię Carry Trading4, przynoszącą stabilne stopy zwrotu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, okres wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wiązał się ze zwiększoną zmiennością na rynkach, co pozwoliło z powodzeniem działać naszym systemom HFT. W ubiegłym kwartale rozpoczęliśmy testowanie strategii HFT na akcjach niemieckich, stosowanej przeze mnie na New York Stock Exchange. Testy przebiegły pozytywnie i strategia już pozwala osiągać zadowalające stopy zwrotu – stosowana jest od listopada i w dużym stopniu wpłynęła na osiągnięte wyniki w dwóch ostatnich miesiącach roku (odpowiednio 1,47% i 2,15%).

Uzyskany w ostatnim kwartale wynik 4,08% pozwolił osiągnąć wartość certyfikatu kategorii C na poziomie 122,09 zł. Prognozowany wynik szacowany Metodą Najmniejszych Kwadratów5 (za pomocą regresji wykładniczej) sugeruje wartość certyfikatu na poziomie 130 zł na koniec 2017 roku, co oznaczałoby roczną stopę zwrotu w wysokości 6,5%. Powyższa metoda statystyczna skorygowana o posiadaną przez nas wiedzę na temat rentowności stosowanych strategii sugeruje osiągnięcie wyższych stop zwrotu, czego dowodem są wyniki uzyskane w listopadzie oraz grudniu. Mając to na uwadze, w 2017 roku spodziewamy się wyniku na poziomie 8-10%.

 

 

Wartość certyfikatu kategorii C

          

 

 

 

 

 

 

                                                            Z poważaniem,

                                                              Tomasz M. Piwoński

                                                              Zarządzający

 

 

  1. Do komentarza dołączamy artykuł dotyczący skutków wygranej Trumpa dla rynku finansowego. Artykuł autorstwa Solution One został opublikowany 20 listopada 2016 r. na stooq.pl (http://stooq.pl/n/?f=1128101).
  2. High Frequency Trading (HFT) – zautomatyzowany handel bazujący na bardzo małych zmianach kursów, ale częstych transakcjach. Pozwala wyprzedzać zlecenia sprzedaży czy kupna inwestorów, którzy nie korzystają z szybkich transakcji (Stanisław Kaźmierczak, Zautomatyzowany handel giełdowy z zastosowaniem algorytmu High Frequency Trading, pw.edu.pl).
  3. Do komentarza dołączamy artykuł zapowiadający odwrócenie trendu ceny akcji Deutsche Banku. Artykuł autorstwa Solution One został opublikowany 2 października 2016 r. na stooq.pl (http://stooq.pl/n/?f=1107128&c=1&p=30). Od tamtego momentu wzrost cen akcji Deutsche Banku pozwolił osiągnąć 60-procentowy zysk.
  4. Carry Trading – strategia wykorzystująca różnice w wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych krajach. Polega na lokowaniu środków w waluty o wysokim oprocentowaniu przy jednoczesnej sprzedaży lub pożyczeniu walut o niskim oprocentowaniu. Innowacją w stosowaniu przez nas tej strategii jest zabezpieczenie występującego w jej ramach ryzyka kursu walutowego.
  5. Metoda Najmniejszych Kwadratów – jedna z metod teorii błędów (najczęściej stosowana), służąca do wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie wyników pomiarów obciążonych błędami losowymi (Encyklopedia PWN).