Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Komentarz do wyniku za 1 kwartał 2016

Wzrost o 1,68% w marcu przywrócił wartości certyfikatów inwestycyjnych Solution One z końca ubiegłego roku. W pierwszym kwartale nie postawiliśmy więc jeszcze pierwszego kroku zbliżającego nas do zakładanego celu rocznego.

Neutralny wynik kwartalny spowodowany był wystąpieniem dwóch zdarzeń jednorazowych, z których kluczowy wpływ na wycenę miało silne osłabienie funta brytyjskiego, w którym utrzymywaliśmy 14% aktywów. Ze względu na tymczasowy brak dostępności instrumentu zabezpieczającego ryzyko kursu funta brytyjskiego względem złotego zabezpieczyliśmy je opcjami na EUR/PLN. Bazowaliśmy przy tym na statystycznej stabilności ceny euro względem funta. Tym razem jednak funt osłabił się w stosunku do euro w stopniu nie widzianym od 8 lat, tj. od czasu ogólnoświatowego kryzysu finansowego (w związku z tym wydarzeniem przygotowaliśmy wewnętrzny raport specjalny, który dołączamy do komentarza). U podłoża tego ruchu leżą obawy inwestorów o czerwcowe referendum dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Drugim zdarzeniem jednorazowym był Research & Development nowej strategii opartej na wysokiej zmienności indeksów giełdowych. Koszty obniżyły wynik, ale ostatecznie potwierdziły założenia nowej strategii, co powinno zaowocować w dalszej części roku.

Strategia zabezpieczająca ryzyko kursowe zneutralizowała negatywny wpływ osłabienia pozostałych walut – euro oraz dolara, w których utrzymujemy 80% depozytów. W marcu zakończyliśmy negocjacje warunków zabezpieczania ryzyka walutowego oraz nawiązaliśmy korzystną współpracę z kolejnym międzynarodowym brokerem. Pozwoli to na zabezpieczanie wszystkich pozycji walutowych w przyszłości.

Dotychczasowe Strategie Solution One FIZ wygenerowały w pierwszym kwartale stopę zwrotu zbliżoną do 2% – jednak opisywane czynniki przeszkodziły w osiągnięciu takiego wyniku na poziomie wyceny Funduszu.

Oprócz wdrożenia nowej strategii indeksowej, w drugim kwartale planujemy także wdrożyć oprogramowanie, które pozwoli obniżyć koszty transakcyjne. Powinno się to bezpośrednio przyczynić do podwyższenia rentowności. W najbliższym kwartale rozpoczynamy także współpracę z drugim zarządzającym, którego strategie na symbolicznej części kapitału testujemy od prawie roku. W związku z faktem, że okazały się ponadprzeciętnie zyskowne i, co równie ważne, stabilne, zdecydowaliśmy się na sfinalizowanie umowy. Wzbogaci to działalność Funduszu o kolejne strategie. Stopa zwrotu , której oczekujemy w dalszej części roku to przynajmniej średnio 1% miesięcznie. Nadal podtrzymujemy kwartalne podejście do zabezpieczania ryzyka walutowego.