Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Komentarz do wyniku za 3 kwartał 2016

Szanowni Państwo, wrzesień zakończył się wynikiem +1,87%, co daje stopę zwrotu +1,31% w trzecim kwartale tego roku. Jednocześnie obchodzimy drugą rocznicę istnienia Solution One FIZ – od początku swej działalności Fundusz przyniósł zwrot w wysokości +17,3%, a to oznacza średnioroczną stopę zwrotu na poziomie +8,7%. W czasie dwóch lat funkcjonowania Solution One 17 miesięcy zakończyło się pozytywnym wynikiem. Najniższa miesięczna stopa zwrotu wyniosła -1,64%, najwyższa zaś +3,46%.1

Solution One, jako Hedge Fund należy jednocześnie do grupy funduszy absolutnej stopy zwrotu, które mają osiągać pozytywny wynik niezależnie od warunków rynkowych. Wymaga to dużej elastyczności w zakresie zarządzania oraz uwzględniania wszelkich istotnych zmian otoczenia makroekonomicznego. W ostatnich miesiącach musieliśmy uwzględnić przede wszystkim postępujące osłabianie się kursu funta brytyjskiego – spodziewając się tego, zredukowaliśmy lokaty w tej walucie do zera. Ryzyko kursowe innych lokat zostało natomiast zabezpieczone poprzez odpowiednie instrumenty finansowe. Wbrew naszym oczekiwaniom, wraz z decyzją o Brexicie znacznie spadła zmienność rynkowa. (wahania na parze EUR/USD były najniższe od 2014 roku), co przełożyło się na spadek dochodowości strategii HFT1, która była jednym ze źródeł generujących zyski w miesiącach poprzedzających referendum w Wielkiej Brytanii. Bardzo istotnym wydarzeniem przyszłego kwartału będą jednak wybory prezydenckie w USA, które powinny pobudzić zmienność rynkową, a dzięki temu znów będziemy mogli wykorzystać systemy HFT.

Opisane powyżej zmiany otoczenia makroekonomicznego skłoniły nas do przebudowy portfela inwestycyjnego w taki sposób, by począwszy od września móc skoncentrować się głównie na strategii Carry Trade. Strategia ta wykorzystuje różnice w wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych krajach. Polega ona na lokowaniu środków w waluty o wysokim oprocentowaniu przy jednoczesnej sprzedaży lub pożyczeniu walut o niskim oprocentowaniu. Innowacją w stosowaniu przez nas tej strategii jest zabezpieczenie występującego w jej ramach ryzyka kursu walutowego.2

W ostatnim kwartale tego roku zamierzamy koncentrować się głównie na strategii Carry Trade, do której dołączymy systemy HFT bezpośrednio przed i po wyborach w USA, Kontynuujemy także dopracowywanie strategii Day Trading na akcjach niemieckich, którą poznałem i stosowałem z powodzeniem podczas operacji na New York Stock Exchange. W celu wdrożenia tej, a także innych strategii rozpoczęliśmy współpracę z brokerami niemieckimi. Bazując na naszych doświadczeniach w zakresie stosowania strategii Carry Trade oraz spodziewając się pozytywnych stóp zwrotu ze strategii HFT podczas wyborów prezydenckich w USA oczekujemy zwrotu w wysokości około 3% w ostatnim kwartale bieżącego roku przy czym przypominamy, że z racji kwartalnych zabezpieczeń ryzyka kursowego pełny obraz kwartału można będzie zaobserwować dopiero na koniec grudnia. Użycie metod statystycznych (Metoda Najmniejszych Kwadratów2) potwierdza tę prognozę, gdyż zapowiada wartość certyfikatu na poziomie 121 PLN na koniec grudnia 2016. Stosując jednocześnie tę metodę do oszacowania wyniku na najbliższy rok, otrzymamy prognozę na poziomie 8,3% r/r. Mamy jednak nadzieję, że prowadzone badania nad innymi strategiami inwestycyjnymi pozwolą nam na jej podniesienie o kilka dodatkowych punktów procentowych. Wyniki powyższych prac przekażemy Państwu w kolejnym raporcie kwartalnym.

2016-07-18_0345551 High Frequency Trading to systemy umożliwiają ce graczom giełdowym zawieranie bardzo szybkich transakcji. Pozwalają wyprzedzać zlecenia sprzedaży czy kupna inwestorów, którzy nie korzystają z szybkich transakcji. (…)W HFT najważniejsze jest wykorzystanie krótkoterminowych trendów przewagi popytu lub podaży i uprzedzenie konkurencji ( Stanisław Kaźmierczak, Zautomatyzowany handel giełdowy z zastosowaniem algorytmu High Frequency Trading, pw.edu.pl. ).
2 Metoda Najmniejszych Kwadratów – jedna z metod teorii błędów (najczęściej stosowana), służąca do wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie wyników pomiarów obciążonych błędami losowymi ( Encyklopedia PWN).