Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Tańsze fundusze inwestycyjne gwarancją wyższej stopy zwrotu

Jak pisałam w poprzednim komentarzu z 4 lutego, według mnie opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest jednym z czynników determinujących stopę zwrotu funduszu w przyszłości. Fundusze z niższymi opłatami za zarządzanie osiągają wyższe średnie stopy zwrotu. We wspomnianym komentarzu analizowałam stopy zwrotu oraz opłaty za zarządzanie w funduszach akcji polskich. Jak przedstawia się sytuacja w innych funduszach? Dziś przeanalizuję pozostałe fundusze akcji.

Ze względu na zróżnicowanie rynków, na których wskazane fundusze działają, niestety nie będzie możliwe porównanie ich do benchmarku (tak jak poprzednio był to WIG). Możemy jednak sprawdzić, czy analiza zbioru funduszy z różnych rynków pozwoli wysnuć takie same wnioski jak w przypadku funduszy funkcjonujących na rynku polskim, tzn. czy fundusze o niższych opłatach za zarządzanie pozwalają w długim okresie osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż fundusze o wyższych opłatach za zarządzanie.

 

1

 

W tabeli przedstawiono stopy zwrotu funduszy akcji istniejących od co najmniej 5 lat na dzień 31 grudnia 2016 z ostatniego roku, dwóch, trzech, czterech oraz pięciu lat. Podzielono je na dwie grupy według kryterium opłaty za zarządzanie na fundusze o opłacie wyższej lub równej 4% oraz fundusze o opłacie niższej lub równej 3,5%. Obliczono średnie stopy zwrotu funduszy tańszych i droższych.

Mimo że w zbiorze znajdują się zarówno fundusze rynków wschodzących jak i rozwiniętych, zarówno fundusze inwestujące na rynkach amerykańskich, jak i azjatyckich, czy europejskich, potwierdza się zależność, że w długim okresie fundusze o niższych opłatach za zarządzanie radzą sobie lepiej od funduszy droższych w zarządzaniu.

Średnia stopa zwrotu funduszy tańszych jest wyższa od średniej stopy zwrotu funduszy droższych o 7,24 pp. dla okresu 5-letniego, 11,53 pp. dla okresu 4-letniego oraz 2,55 pp. dla okresu 3-letniego. W okresie 2-letnim oraz rocznym fundusze o niższej opłacie za zarządzanie osiągnęły niższe średnie wyniki niż fundusze o wyższej opłacie za zarządzanie, co jest możliwe w krótkim okresie.

 

Paulina Cegiełka

Analityk