Sone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 9
02 – 583 Warszawa

Emitent 1750 zabezpieczonych imiennych obligacji serii 002 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.
Podstawę prawną emisji Obligacji stanowi Ustawa o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 238), Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia zobowiązania, ustalenia warunków emisji obligacji oraz emisji obligacji oraz Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji i emisji obligacji serii 002
Wyemitowanych dnia 19.03.2018 r. na podstawie Warunków Emisji Obligacji z dnia 15 marca 2018 r. dostępnych w siedzibie Emitenta

Informacje dla Obligatariuszy:
—brak—